Untitled Document
 
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ค่าใช้จ่ายการรังวัดกระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการ ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรฐานการจัดการการบริการ ระดับสากล
 
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (81000) WWW.Landofficekrabi.com
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (81000)
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7561 1260 , 0 7562 0573
E-Mail Address : krabi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายวัชระ บัวทอง 075-611260 ต่อ 101 089-7007318
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ - 075-611260 ต่อ 103 -
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายมนูญกฤช ทองขโชค 075-611260 ต่อ 105 086-8215775
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายพิเชษฐ สายชู 075-611790 089-4745455
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นส.อารีรัตน์ สังข์เสน 075-611260 ต่อ 106 081-7971438
หัวหน้าฝ่ายควบคุม และรักษาหลักฐานที่ดิน นางจินตนา ทองทรง 075-611260 ต่อ 0 090-8690251
จบง.อำเภอปลายพระยา(81160) นางวัชรี หนูหมอก 075-687126 081-9784726
จบง.อำเภอเขาพนม(81140) นายจรงค์ นิลรัตน์ 075-689212 089-5884255
จบง.อำเภอลำทับ(81120) นางสาวสุมาลี จงอักษร 075-689212 089-7269141
จบง.อำเภอเหนือคลอง(81130) นายสถิตย์ โสดยิ้ม 075-643192 081-8956726
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ : ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.เมือง อ.เขาพนม อ.เหนือคลองสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก(81110)
โทร 075-681483
E-Mail Address : aoluek_kbi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา) นายณรงค์ศักดิ์ เครือหงษ์ 075-681483 089-2934084
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายบำรุง เงินถาวร 075-681483 080-8202711
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นางสาวสุกัลยา วงศ์นิรัติศัย 075-681483 084-7897977
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสุปรียา ทับทอง 075-681483 085-7871917
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ : ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.อ่าวลึก อ.ปลายพระยาสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม(81120)
โทร 075-699251
E-Mail Address : khlongthom_kbi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา) นายสุชาติ โภชนกิจ 075-699251 089-8702249
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายประดิษฐ์ ขุนจันทร์ 075-699251 094-5852424
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายณัท ศรีสวัสดิ์ 075-699251 090-8789032
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ น.ส.ธมลวรรณ ตุลยกุล 075-699251 089-7308882
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ : ถ.สุขาภิบาล 4 หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.คลองท่อม อ.ลำทับ อ.เกาะลันตาสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม
ส่วนแยกเกาะลันตา (81150)
โทร 075-684581
E-Mail Address : kbi-kolanta@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก นายสุนิวัต พรศุภมาศ 075-684581 081-5380641
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายสุวิทย์ มานพพงศ์ 075-684581 089-5906502
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายพิชิต ตันเวชกุล 075-684581 089-7287044
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ - 075-684581 -
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตา : 504/1-3 หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.เกาะลันตา
 
 
 
Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn