Untitled Document
 
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (81000) WWW.Landofficekrabi.com
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (81000)
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7561 1260 , 0 7562 0573
E-Mail Address : krabi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายวัชริทร์ สามารถ 075-611260 ต่อ 101 089-7007318
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ นายวิสิทธิ์ โชคชัย 075-611260 ต่อ 103 088-4419767
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายสมชาย ไชยศรี 075-611260 ต่อ 105 081-7661596
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายพิเชษฐ สายชู 075-611790 089-4745455
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นส.อารีรัตน์ สังข์เสน 075-611260 ต่อ 106 081-7971438
หัวหน้าฝ่ายควบคุม และรักษาหลักฐานที่ดิน นางจินตนา ทองทรง 075-611260 ต่อ 0 090-8690251
จบง.อำเภอปลายพระยา(81160) - 075-687126  
จบง.อำเภอเขาพนม(81140) นายจรงค์ นิลรัตน์ 075-689212 089-5884255
จบง.อำเภอเกาะลันตา(81150) นายสถิตย์ โสดยิ้ม 075-684581 081-8956726
จบง.อำเภอลำทับ(81120) นางสาวสุมาลี จงอักษร 075-689212 089-7269141
จบง.อำเภอเหนือคลอง(81130) นายกฤษณะ ขวัญแก้ว (รก.) 075-643192 081-0798679
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ : ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.เมือง อ.เขาพนม อ.เหนือคลองสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก(81110)
โทร 075-681483
E-Mail Address : aoluek_kbi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา) นายอุดมพร วรรณโชติ 075-681483 081-6060739
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายบำรุง เงินถาวร 075-681483 080-8202711
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายชิดพงศ์ ยิ่งกัลยา 075-681483 083-1031737
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสุปรียา ทับทอง 075-681483 085-7871917
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ : ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.อ่าวลึก อ.ปลายพระยาสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม(81120)
โทร 075-699251
E-Mail Address : khlongthom_kbi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา) นายสถิตย์ โสดยิ้ม 075-699251 081-8956726
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายคัมภีร์ สมันเหมือน 075-699251 081-7382566
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายณัท ศรีสวัสดิ์ 075-699251 090-8789032
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ น.ส.ธมลวรรณ ตุลยกุล 075-699251 089-7308882
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ : ถ.สุขาภิบาล 4 หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.คลองท่อม อ.ลำทับ อ.เกาะลันตาสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม
ส่วนแยกเกาะลันตา (81150)
โทร 075-684581
E-Mail Address : kbi-kolanta@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก นายสุชาติ โภชนกิจ 075-684581 089-8702249
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายประดิษฐ์ ขุนจันทร์ 075-684581 086-7680653
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายธีรัตม์ วิบูลย์ผล 075-684581 081-9577226
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวปรมาภรณ์ คงสุวรรณ 075-684581 089-6872387
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตา : 504/1-3 หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.เกาะลันตา
 
 
 
Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn