Untitled Document
 
การประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในภารกิจสำคัญของกรมที่ดินผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ เทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ค่าใช้จ่ายการรังวัด

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการ ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรฐานการจัดการการบริการ ระดับสากล
 
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (81000) WWW.Landofficekrabi.com
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (81000)
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7561 1260 , 0 7562 0573
E-Mail Address : krabi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายวัชริทร์ สามารถ 075-611260 ต่อ 101 089-7007318
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ นายวิสิทธิ์ โชคชัย 075-611260 ต่อ 103 088-4419767
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายสมชาย ไชยศรี 075-611260 ต่อ 105 081-7661596
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายพิเชษฐ สายชู 075-611790 089-4745455
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นส.อารีรัตน์ สังข์เสน 075-611260 ต่อ 106 081-7971438
หัวหน้าฝ่ายควบคุม และรักษาหลักฐานที่ดิน นางจินตนา ทองทรง 075-611260 ต่อ 0 090-8690251
จบง.อำเภอปลายพระยา(81160) - 075-687126  
จบง.อำเภอเขาพนม(81140) นายจรงค์ นิลรัตน์ 075-689212 089-5884255
จบง.อำเภอเกาะลันตา(81150) นายสถิตย์ โสดยิ้ม 075-684581 081-8956726
จบง.อำเภอลำทับ(81120) นางสาวสุมาลี จงอักษร 075-689212 089-7269141
จบง.อำเภอเหนือคลอง(81130) นายกฤษณะ ขวัญแก้ว (รก.) 075-643192 081-0798679
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ : ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.เมือง อ.เขาพนม อ.เหนือคลองสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก(81110)
โทร 075-681483
E-Mail Address : aoluek_kbi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา) นายอุดมพร วรรณโชติ 075-681483 081-6060739
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายบำรุง เงินถาวร 075-681483 080-8202711
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายชิดพงศ์ ยิ่งกัลยา 075-681483 083-1031737
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสุปรียา ทับทอง 075-681483 085-7871917
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ : ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.อ่าวลึก อ.ปลายพระยาสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม(81120)
โทร 075-699251
E-Mail Address : khlongthom_kbi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา) นายสถิตย์ โสดยิ้ม 075-699251 081-8956726
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายคัมภีร์ สมันเหมือน 075-699251 081-7382566
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายณัท ศรีสวัสดิ์ 075-699251 090-8789032
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ น.ส.ธมลวรรณ ตุลยกุล 075-699251 089-7308882
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ : ถ.สุขาภิบาล 4 หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.คลองท่อม อ.ลำทับ อ.เกาะลันตาสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม
ส่วนแยกเกาะลันตา (81150)
โทร 075-684581
E-Mail Address : kbi-kolanta@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก นายสุชาติ โภชนกิจ 075-684581 089-8702249
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายประดิษฐ์ ขุนจันทร์ 075-684581 086-7680653
หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายธีรัตม์ วิบูลย์ผล 075-684581 081-9577226
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวปรมาภรณ์ คงสุวรรณ 075-684581 089-6872387
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตา : 504/1-3 หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
พื้นที่รับผิดชอบ : อ.เกาะลันตา
 
 
 
Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn