Untitled Document
 
นายวิสิทธิ์ โชคชัย (แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่) ร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดย ท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานโครงการ
โครงการประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 กรมที่ดิน และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกาผลการปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน (MIS) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
::
 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn