Untitled Document
 
นายวิรัชชัย พลอยเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ บันทึกเสียงถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
นายโกมล บัวทอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประชุมชี้แจง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติราชการ/ทิศทางองค์การ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
:: ยินดีต้อนรับ...ด้วยความเคารพยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ท่านกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn